Informacja dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, z siedzibą 27-215 Wąchock ul. Błonie 24;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
    Milena Markiewicz-Jurzyńska, tel. 796 410 138, mail: milena.markiewicz@o2.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

W tym odnośniku znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną.